Zgłoś nowe hasła.
Submit New Slang.

O Twoich zgłoszeniach

Rozwijanie i uwspółcześnianie tego słownika zależy w dużej części od Twojego udziału. Możesz zgłosić do słownika jakiekolwiek (nowe) słowa i znaczenia, lub wyrazić swoje zdanie na temat tych już zamieszczonych w słowniku (z racji zmiennej natury slangu zakładamy, że nie wszyscy zgodzą się ze wszystkimi słowami i ich znaczeniami zawartymi w słowniku). W trosce o utrzymanie jednolitego poziomu, Twoje zgłoszenia będą przez nas edytowane -- wszystkie będą brane pod uwagę, ale nie gwarantujemy, że wszystkie znajdą się w słowniku. Jest to kwestia czysto edytorska; wciąż pracujemy nad ustaleniem kryteriów doboru nowych haseł.

About Your Contributions

The developing and updating this dictionary relies heavily on your contributions. You are free to submit any (new) words or meanings you want, and comment on those already recorded in the dictionary (because of slang's tricky nature, we assume that not everyone will agree with all words and meanings described in the dictionary). To maintain the high and uniform standard, we will edit your submissions -- all will be taken into consideration, but we cannot guarantee that all will appear in the dictionary. This is a matter of editorial judgment; we are still working on establishing guidelines for the inclusion and exclusion of entries in our dictionary.

Skontaktuj się z nami!

Możesz to zrobić klikając na slang@univ.gda.pl. Dobrze jest też w pewien sposób siebie zidentyfikować (podając imię lub nazwisko, adres, email, lub numer faksu). Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz się z nami skontaktować pod następującym adresem:

Contact Us!

You can do so by clicking slang@univ.gda.pl. It is a good idea to identify yourself (give us your name, address, email, or fax number). If you do not have e-mail access, you can also mail us your words at the following address:

ONLINE POLISH SLANG DICTIONARY
Institute of English
University of Gdańsk
Wita Stwosza 55
Gdańsk 80544 Poland
Attn: Dr. Maciej Widawski

Slang Home page